संपामुळे राज्य शासनाने कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग थकबाकी हप्ता अदा न करण्याचा घेतला मोठा कठोर निर्णय ! परिपत्रक निर्णय !

राज्यातील सुमारे 18 लाख कर्मचारी जुनी पेन्शन या प्रमुख मागणीकरीता दि.14 मार्च 2023 पासून बेमुदत संपावर कायम आहेत . आज संपाचा चौथा दिवस ठरणार आहे , संपामुळे राज्यातील कर्मचाऱ्यांच्या विरुद्ध अनेक कठोर निर्णय राज्य शासनांकडून घेण्यात येत आहेत . या अगोदर संपामध्ये सहभागी कर्मचाऱ्यांवर कार्यवाहीचे आदेश देण्यात आले आहेत . तर आता कर्मचाऱ्यांचे सातवा वेतन … Read more

राज्य कर्मचाऱ्यांच्या माहे फेब्रुवारी पेड इन मार्च वेतनाबाबत आत्ताची मोठी आनंदाची बातमी ! शासन परिपत्रक निर्गमित !

राज्यातील कर्मचाऱ्यांना माहे फेब्रुवारी महिन्यांच्या वेतनाबाबत आत्ताची सर्वात मोठी आनंदाची बातमी समोर येत आहे . राज्य कर्मचाऱ्यांच्या माहे फेब्रुवारी पेड इन मार्च वेतनासोबत सातवा वेतन आयोगाचे उर्वरित सर्व हप्ते अदा करणे संदर्भात शिक्षण संचालनालय माध्यमिक व उच्च माध्यमिक मुंबई संचालकाकडून दि.14 फेब्रुवारी 2023 रोजी अत्यंत महत्वपुर्ण शासन परिपत्रक निर्गमित झालेला आहे . सदर शासन परिपत्रकानुसार … Read more

राज्य कर्मचाऱ्यांसाठी मोठी खुशखबर : माहे फेब्रुवारी वेतनासोबत 7 वा वेतन आयोगाचे उर्वरित सर्व हप्ते अदा करणेबाबत शासन परिपत्रक निर्गमित !

राज्य शासन सेवेतील कर्मचाऱ्यांसाठी आत्ताची एक मोठी खुशखबर समोर आलेली आहे , ती म्हणजे माहे फेब्रुवारी महिन्यांच्या वेतनासोबत सातवा वेतन आयोगाचे उर्वरित सर्व हप्ते अदा करणेबाबत शिक्षण संचालनालय माध्यमिक व उच्च माध्यमिक मुंबई संचालकाकडून दि.14.02.2023 रोजी महत्वपुर्ण शासन परिपत्रक निर्गमित करण्यात आलेला आहे . या संदर्भातील सविस्तर शासन परिपत्रक पुढीलप्रमाणे पाहुयात . सदर परिपत्रकातील नमुद … Read more

खुशखबर : राज्य कर्मचाऱ्यांना 7 वा वेतन आयोगाचे उर्वरित सर्व हप्ते ,DA थकबाकी फेब्रुवारी महिन्याच्या वेतनात मिळणार ! GR दि.14.02.2023

राज्य कर्मचाऱ्यांसाठी आत्ताची मोठी खुशखबर आली आहे ती म्हणजे , शिक्षण संचालनालय यांच्याकडून राज्यातील जिल्हा परिषदा कर्मचाऱ्यांच्य माहे फेब्रुवारी 2023 च्या वेतन देयकाबाबत अत्यंत महत्वपुर्ण शासन परिपत्रक दि.14 फेब्रुवारी 2023 रोजी निर्गमित झालेला असून सविस्तर शासन परिपत्रक पुढीलप्रमाणे पाहुयात . शासनाकडून उपलब्ध झालेल्या तरतुदीनुसार व दि.10.02.2023 रोजी बैठकीमध्ये घेतलेल्या आढाव्यानुसार माहे फेब्रुवारी 2023 च्या वेतन … Read more

7 वा वेतन आयोगाचे उर्वरित हप्ते , महागाई भत्ता फरक व वेतन देयके सादर करणेबाबत अत्यंत महत्वपुर्ण शासन परिपत्रक निर्गमित !

राज्य कर्मचाऱ्यांचे सातवा वेतन आयोगाचे उर्वरित हप्ते , DA फरक व वेतन देयके सादर करेणबाबत शिक्षण निरीक्षक कार्यालय , बृहन्मुंबई उत्तर विभागाकडून महत्वपुर्ण सूचना निर्गमित करण्यात आलेल्या आहेत .यासंदर्भातील शिक्षण निरीक्षक कार्यालय यांच्या कडून दि.08.02.2023 रोजी निर्गमित झालेला सविस्तर शासन परिपत्रक पुढीलप्रमाणे पाहुयात . माहे फेब्रवारी 2023 पेड इन मार्च 2023 चे नियमित वेतन देयके … Read more

DA फरक , सातवा वेतन आयोगाचे हप्ते व वेतनाकरीता आवश्यक निधींचे वितरण करणेबाबत अत्यंत महत्वपुर्ण शासन निर्णय निर्गमित ! GR दि.06.02.2023

राज्य शासन सेवेतील शालेय शिक्षण व क्रिडा विभाग अंतर्गत कार्यरत कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्ता फरक सातवा वेतन आयोगाचे हप्ते इत्यादी थकित देयके अदा करण्यासाठी राज्य शासनाकडुन निधींचे वितरण करण्यात आलेले आहेत . याबाबत राज्य शासनांकडुन निधींचे वितरण करणेबाबत शासन निर्णय दि.06.02.2023 रोजी निर्गमित करण्यात आलेला आहे . वित्त विभागाकडुन अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीवर प्राप्त झालेल्या अनुदानाचा निधी … Read more

राज्य कर्मचाऱ्यांचे वेतन / सातवा वेतन थकबाकी तसेच इतर देयके अदा करणे संदर्भात महत्वपुर्ण परिपत्रक निर्गमित !

राज्यातील प्राथमिक शिक्षकांच्या वेतन , सातवा वेतन आयोग थकबाकी फरकाचे हप्ते अदा संदर्भात आवश्यक निधींची पुर्तता करणेसंदर्भात प्राथमिक शिक्षण संचालक , प्राथमिक शिक्षण संचाचलनालय यांच्याकडुन एक महत्वपुर्ण परिपत्रक दि.23.01.2023 रोजी निर्गमित झालेला आहे . याबाबतचा प्राथमिक शिक्षण संचालक यांचे सविस्तर परिपत्रक पुढीलप्रमाणे पाहुयात . सन 2022-23 या आर्थिक वर्षातील माहे मार्च 2022 ते डिसेंबर 2022 … Read more

सातवा वेतन आयोगाचे उर्वरित हप्ते व्याजासह प्रदान करण्याकरीता अतिरिक्त निधींची उपलब्धता !

राज्यातील कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोगाचे हप्ते पाच समान हप्त्यामध्ये प्रदान करण्यात येणार आहेत . सातवा वेतन आयोगाचा पहिला हप्ता जुलै 2019 मध्ये अनुज्ञेय करण्यात आला दुसरा हप्ता जुलै 2020 मध्ये अनुज्ञेय होता परंतु कोरोना महामारीमुळे दुसरा हप्ता 2021 मध्ये मिळाला व तिसरा हप्ता 2022 मध्ये प्रदान करण्यात आला आहे . परंतु राज्यातील अनेक कर्मचाऱ्यांना सातवा … Read more